Pirmsskola

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mikausis” rūpējās, lai bērni attīstītos kā harmoniskas personības.
PPII Mikausis īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
Bērnu uzņemšana pirmsskolā "PPII Mikausis".
Pieteikties

1,5-3 gadnieki

PPII “Mikausis” domā par ģimenes atbalstu un viens no sociāliem mērķiem ir iespējami ātra vecāku atgriešanās darba tirgū. Mēs nodrošinām bērnu izglītošanu un aprūpi vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem ģimenēm, kuras gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu.

Montesori grupiņa

Kopš 2021. gada Mikausī ir atvērta kristīgā grupiņa “Zvirbulīši” ar M.Montesori pedagoģijas metodēm.
Bērna attīstībā pirmsskolas vecums ir nozīmīgākais posms, kad tiek ielikti pamati visai turpmākajai dzīvei.
Bērna attīstībā pirmsskolas vecums ir nozīmīgākais posms, kad tiek ielikti pamati visai turpmākajai dzīvei gan harmoniskas personības attīstības skatījumā, gan arī visās kognitīvās attīstības jomās. 

Bērna zinātkāre izzināt pasauli ir iedzimta vajadzība. Šīs izzināšanas rezultātā bērnam notiek psihes pilnveide, galvas smadzeņu nobriešana un izziņas process jeb kognitīvā attīstība (sajūtas, iztēle, uztvere, domāšana, runa). 
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mikausis” rūpējās, lai bērni attīstītos kā harmoniskas personības. Lai spētu saprast bērna psihisko procesu cēloņus un sekas, ir jāņem vērā katra vecumposma īpatnības, dzīves laika sadalījums kvalitatīvi atšķirīgos posmos, kuri saistīti secīgā kārtībā, lai iepriekšējā posmā sasniegtais nodrošinātu nākamā posma sasniegumus. Galvenais princips bērna esamībai pirmsskolas vecumā ir atdarināšana. Lai ļautu bērnam attīstīties, ir jārada iespējas, vide, situācijas sajūtu un maņu (redzes, dzirdes, taustes, ožas, garšas) attīstīšanai.
Arvien biežāk pirmsskolas vecuma bērnam tiek konstatēta nepietiekama vai traucēta runas un valodas attīstība, uzmanības nenoturība, vāja sīkā pirkstu muskulatūra un citas grūtības.
Problēmu cēloņu novēršanai svarīga ir dažādu speciālistu iesaiste, kuri veido multiprofesionālu komandu. Komandas mērķis ir bērna fiziskās un garīgās veselības veicināšana, kas vērsta uz funkcionālu spēju maksimizēšanu. PPII Mikausis multiprofesionālo komandu veido audiologopēds, mākslas terapeits (mūzikas terapijā), Montesori pedagoģijas metodiķis, Montesori pedagoģijas speciālisti (skolotāji) u.c.
Šobrīd darbojās divas mazuļu grupiņas “Mikausēni” un “Pelītes” un kristīgā Montesori grupiņa “Zvirbulīši”.
Mazuļu grupiņa

"Pelītes"

14 / 16 bērni
Mazuļu grupiņa

"Mikausēni"

14 / 16 bērni

Mūsu skolotāji un skolotāju palīgi gaida bērniņus katru darba dienu no plkst. 7:00, bērni jāizņem no bērnudārza līdz plkst. 19:00.


“Mikausis” domā par ģimenes atbalstu un viens no sociāliem mērķiem ir iespējami ātra vecāku atgriešanās darba tirgū. Mēs nodrošinām bērnu izglītošanu un aprūpi vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem ģimenēm, kuras gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu. Gadu gaitā bērnu skaits ir pieaudzis no 9 līdz 32 bērniem.

Jā, un protams mēs visu dienu iepazīstam šo pasauli – mācamies patstāvīgi ģērbties, iet uz āra pastaigām, mazgāt zobus, atpūsties diendusā, savstarpēji komunicēt, iepazīt viens otru un darīt visus mazos un lielos dienas darbus.

Mazuļu grupās  bērni tiek sagatavoti psiholoģiski un praktiski tālākai pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības bērnudārzā. Pirmsskolas izglītības programmu īsteno profesionāli un pieredzējuši pirmsskolas izglītības skolotāji.   Par bērnu labsajūtu rūpējas mīļas un gādīgas  auklītes – skolotāju palīgi. Bērniem  tiek organizēti dažādi pasākumi:  jautrie brīži un tematiskie rīti,  piemēram, “Bērnu dzimšanas dienas svinības”,  “Rudens svētki”, “Sporta svētki” u.c. Tiek organizēti arī kopīgi pasākumi kopā ar vecākiem, piemēram, “Ziemassvētku eglīte”, “Māmiņdiena”, “Ģimenes svētki”.  Ir  atbilstošs dienas ritms, kas ietver 3 ēdienreizes, 2 pastaigas svaigā gaisā.  Rotaļas svaigā gaisā tiek organizētas tam atbilstoši veidotā rotaļu laukumā.

Dienas rits:

7:00 Ierašanās un individuālās rotaļas.
8:20 Gatavošanās brokastīm.
8:30 Brokastis.
9:00-10:00 Darbošanās aktivitāšu centros.
10:00-10:15 Gatavošanās pastaigai.
10:15-11:00 Kustību aktivitātes ārā.
11:30 Pusdienas.
11:50 Zobu mazgāšana.
12:00-15:00 Diendusa.
15:00 Celšanās.
15:30 Launags.
16:00 Darbošanās aktivitāšu centros, vai individuālais darbs.
16:45-19.00 Kustību aktivitātes ārā, vai individuālais darbs grupā. Došanās mājās.
Kristīgā Montesori grupiņa

"Zvirbulīši"

10 / 12 bērni

"Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."
/Lk. 18:16/

Mūsu kristīgie skolotāji un skolotāju palīgi gaida bērniņus katru darba dienu no plkst. 8:00.


Katrs bērns ir Dieva radīts oriģināls un mūsu galvenais uzdevums ir “palīdzēt viņam dzīvot”. “Palīdzēt dzīvot” – tas nozīmē veicināt bērna garīgo un fizisko veselību, kas vērsta uz funkcionālu spēju maksimizēšanu – tas ir mūsu bērnudārza “Mikausis” galvenais mērķis. Pieredzējuši  pirmsskolas skolotāji ir no dažādām kristīgām konfesijām, un atbalsta starpkonfesionālu pieeju. Ar M. Montesori metodi tiek realizēta kompetenču pieeja pēc Skola2030 vadlīnijām, nodrošinot izglītību, kas bērnus sagatavo dzīvei. Apmācību ikdienas darbu bagātina arī atbalsta speciālisti - mūzikas terapeits un audiologopēds.

Grupiņā ir ierobežots bērnu skaits no 10 līdz 12 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

“Zvirbulīšu” grupiņā ikdienu notiek rīta Svētbrīdis, lūgšanas ar bērniem pirms maltītēm, Bībeles stāstu nodarbības ar Godly play, kristīgu dziesmu mācīšanās un kristīgu svētku svinēšana.

M. Montesori holistiskā pedagoģijas pieeja ir vērsta uz to, lai bērnu veicinātu kļūt neatkarīgam no pieaugušā. Tas nozīmē – atbilstoši sagatavotā vidē brīvi pieejami ir visi izglītojošie materiāli, kas nepieciešami, lai bērns iegūtu vispusīgas zināšanas un prasmes. PPII "Mikausis" ir nepieciešamais aprīkojums atbilstoši M. Montesori prasībām un īpaši izstrādāts didaktiskais materiāls, kurš telpā ir izvietots vairākos blokos: praktiskā dzīve, sajūtu materiāls, matemātikas materiāls, valodas materiāls un kosmosa materiāls. Visos vingrinājumu kompleksos ir iekļauta “Kļūdu kontrole”. Tas palīdz bērniem bez skolotāja palīdzības saprast, vai esmu izpildījis šo uzdevumu. Bērnam ir pašam iespēja nonākt pie konkrētiem secinājumiem.

Dienas rits:

7:00Ierašanās un individuālās rotaļas dežūrgrupā.
8:00Darbošanās ar M. Montesori materiālu.
8:20 Gatavošanās brokastīm.
8:30Brokastis.
9:00-10:30Svētbrīdis. Darbošanās aktivitāšu centros.
10:30-11:45Gatavošanās pastaigai un kustību aktivitātes ārā.
12:00Pusdienas.
12:15Zobu tīrīšana un stāstu klausīšanās.
13:00-15:00Diendusa.
15:00Celšanās.
15:30Launags.
16:00Darbošanās ar M. Montesori materiālu un individuālais darbs.
16:45-19.00Kustību aktivitātes ārā, vai individuālais darbs grupā. Došanās mājās.
"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.