Vadība

Pateicos visām ģimenēm un darbiniekiem par to, ko varam kopā piedzīvot un dot mūsu bērniem. Un visam pāri pateicība Dievam.

Iveta Umule

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mikausis” vadītāja

Esiet sveicināti!

Esam pateicīgi vecākiem, ka uzticat savus bērnus izglītošanai un audzināšanai mūsu pirmsskolas izglītības iestādē “Mikausis”. Mēs sekojam ģimeņu vajadzībām un domājam  par tālāko attīstību.

2010. gada oktobrī Ogrē tika dibināta privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mikausis” . Toreiz dibinātāja un vadītāja Liene Pandare  šo pirmsskolu  veidoja un attīstīja kā atbalstu jaunām ģimenēm, kurās aug bērni   no 1.5  līdz 4 g.v.  Šiem bērniem bija iespēja apmeklēt šo bērnudārzu līdz laikam, kad tie tiek uzņemti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

2018. gadā, kad man uzticēja šīs izglītības iestādes vadību, kā arī tālāko darbības attīstību kā dibinātājam, pieņēmu to ar lielu atbildību, kā Dieva dotu iespēju. Šajā laikā esam paplašinājuši  pakalpojumu piedāvājumu. Ir izveidotas divas mazuļu grupas bērniem no 1.5  līdz 3.g.v. Ir dibināts interešu izglītības pulciņš ”Mazie pētnieki” Anitas Imakas vadībā.

Arvien biežāk  izskanēja vajadzība un vēlme gan no vecāku, gan no  pedagogu  puses, ka Ogrē svarīgi attīstīt izglītību un audzināšanu, kura balstīta kristīgās vērtībās.   2021./22. m.g. tika izveidota  vēl viena  grupa bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam. Bērni praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tikumiskai audzināšanai - mācoties un nostiprinot tādas rakstura īpašības un Dieva dotās dāvanas kā atbildība, centība, godīgums, laipnība u.c.   Mūsu pirmsskolas skolotāji ir apguvuši M. Montessori pedagoģijas audzināšanas un mācību metodes darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem. Tāpēc  izglītības programmas īstenošanā mēs pielietojam šis pedagoģijas metodes. Esam iekārtojuši  mācību  vidi ar M. Montessori materiāliem kristīgai pirmsskolas grupai.

Pakāpeniski šīs metodes elementi  tiek izmantoti arī jaunāko bērnu grupās.  

No 2022. gada mūsu bērnudārzā ir izveidots arī  mūzikas terapeita un logopēda kabinets. Mūzikas terapijas un audiologopēda nodarbības ir pieejamas ne tikai mūsu izglītības iestādes bērniem, bet arī Ogres novada bērniem, kuriem tas ir nepieciešams. Organizējam seminārus gan ģimenēm, gan izglītības iestādes darbiniekiem, lai varētu dot labāko mūsu bērniem. 

2022. gada  nogalē tiks atvērta Godly Play Bībeles stāstu apmācības telpa ar tam nepieciešamo apmācības materiālu.

Visas šī gada ieceres varam īstenot pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Granta līgumam ar valsts attīstības finanšu institūciju Altum.

Šobrīd  piedzīvojam strauju izaugsmi. Par to esmu pateicīga visām ģimenēm, darbiniekiem un  Ogres novada pašvaldībai. Un visam pāri pateicība Dievam.

Liene Itkača 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Mikausis” pirmsskolas metodiķe un mūzikas skolotāja

Esiet sveicināti!

Bērns ir liela Dieva dāvana un svētība ģimenei un sabiedrībai. Pirmsskola ir tā vieta, kur mazais cilvēciņš saskaras ar jaunu pasauli, kas atšķiras no mājas vides, kur jāsadarbojas un jāuzticās vēl nepazīstamiem cilvēkiem - skolotājiem un skolotāju palīgiem.

5 gadus esmu strādājusi kristīgā, montesori pirmsskolā un, manuprāt, šīs pedagoģijas metodes ir ļoti efektīvas, lai bērns attīstītos saskaņā ar savu personību. Jūtu sirdī aicinājumu strādāt pēc Marijas Montesori pedagoģijas principiem un priecājos, ka PPII “Mikausis” ir viss nepieciešamais, lai popilarizētu jau nosauktās pedagoģiskās metodes.

 Caur Marijas Montesori pedagoģiju, bērns tiek virzīts uz neatkarību.  Pieaugšais palīdz tikai tik daudz, lai jaunais cilvēks spētu darbības veikt patstāvīgi. Ir svarīgi, lai uz bērnu raugās kā uz personību, kas vēl ir tikai ceļā. Realizēta kompetenču pieeja izmantojot Marijas Montesori metodes, bērnam sniedz labu sagatavotības pakāpi dzīvei, tai skaitā skolai.

Mums - vecākiem un  pedagogiem, bērni ir jāsagatavo dzīvei. Skola ir tikai maza daļiņa ar ko jaunajam cilvēkam būs jāsaskaras. Sagatavošana dzīvei ietver gan sagatavošanu skolai, gan daudzām citām dzīves jomām, kas bērnu veido par pilntiesīgu sabiedrības locekli.

Mācību process ir veidots tā, lai bērns kļūtu patstāvīgs, lai varētu apgūt visas mācību jomas, tikumus un caurvijprasmes, kā arī sev interesējošās mācību jomas padziļināti. Svarīgi ir bērnu nesteidzināt, ļaut, lai zieds uzplaukst savā laikā, lai atrod savu dzīves aicinājumu, savu vietu pasaulē. Pedagoga uzdevums ir palīdzēt vecākiem atklāt un atraisīt tās dāvanas, kuras Dievs ir ielicis katrā bērnā.

Ikdienas solī bērni tiek virzīti uz patstāvību atbilstoši vecumposmam. Vecākajā bērnu grupā kompetenču pieeja tiek realizēta caur Marijas Montesori pedagoģiju, jaunāko bērnu grupās tiek izmantoti Marijas Montesori pedagoģijas elementi.

Mūzikas nodarbībās izmantojam arī Karla Orfa metodikas elementus: ritmiskas kustības, instrumentu un balss skandināšana, bērna improvizācija, komponēšana. 

Piekrītu komponista  Pētera Čaikovska vārdiem: “Ja visu varētu pateikt vārdiem, tad mūzika nebūtu vajadzīga!” Mūzikas nodarbībās bērni mācās paust savas emocijas caur mūziku un izzināt skaņu pasauli.

Man ir liels gods un prieks kalpot bērniem un viņu ģimenēm.

"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.