Sociālā uzņēmējdarbība

Sociālais mērķis – veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Sociālā uzņēmējdarbība

SIA “PPII Mikausis” mērķis nav peļņa, mērķis ir rentabli strādāt, attīstīties un būt sabiedrībai noderīgiem. SIA “PPII Mikausis” 2020. gada 4. decembrī reģistrēts Labklājības Ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā ar numuru 144. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību sociālais mērķis – veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Sniegt ar Montessori pedagoģiju saistītus pakalpojumus pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, šai procesā īstenojot individualizāciju un vērtībizglītību, kas veicina bērnu personības harmonisku izaugsmi, veido veselīgu pašapziņu un sekmē sociālo integrāciju. Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus, veidot projektus, kas saistīti ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmējot ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Altum

2021. gadā SIA “PPII Mikausis” saņēma apstiprinājumu uz 2022. gadā realizēja Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Grantu, lai attīstītu pirmsskolas darbību. SIA “PPII Mikausis” noslēdzis ar valsts attīstības finanšu institūciju Altum Granta līgumu Nr.254685/SU0000233 un īsteno Biznesa projektu Nr. SU0000233. Projekta ietvaros “PPII Mikausis” iekārtoja mūzikas terapijas un logopēda kabinetu, ierīkoja montesoro vidi pirmskolas iestādē, iegādājās Godly play materiālus, uzlaboja ārtelpas vidi, organizēja apmācības, seminārus, supervīzijas, nometni kā arī izstrādāja jaunu grafisko identitāti un interneta mājas lapu.

2020. gada nogalē PPII Mikausis ieguva sociālā uzņēmuma statusu ar sociālo mērķi – veicināt kristīgās vērtībās balstītas izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību.

2022. gadā īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Granta projekts, lai attīstītu pirmsskolas darbību.

"Mikausis"
© 2010 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.